Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, po registrácii získate 5% zľavu na všetky produkty.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MEDEUS distribution, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom portáli www.medeus.sk (ďalej len „e-shop“) alebo písomná objednávka. Pre uzatvorenie obchod e-shop je potrebná registrácia.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a ostatnými platnými právnymi predpismi. 

„Predávajúcim“ sa na účely týchto VOP rozumie MEDEUS distribution, s.r.o., Plynárenská 3/B, 821 09, Bratislava, IČO: 53171225, DIČ: 2121306627. 

„Kupujúcim“ sa na účely týchto VOP rozumie osoba – podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvára Kúpnu zmluvu, v ktorej vystupuje na strane kupujúci, a to v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že Kúpnu zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

„Tovarom“ sa rozumejú veci, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy.

S ohľadom na povahu a vlastnosti Tovaru, ktorým sú stomatologické a iné zdravotné potreby, sú Kúpne zmluvy v záujme ochrany zdravia uzatvárané výhradne s podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, najmä s odbornými osobami vykonávajúcimi činnosť v oblastiach zdravotníctva, zubného lekárstva, protetických prác a dentálnej hygieny.

 1. Objednávka a kúpna zmluva

Kúpna zmluva nadobúda účinnosť uzatvorením objednávky Kupujúcim ústne, telefonicky, písomne (pošta, e-mail, objednávkový formulár) alebo elektronicky na e-shope Predávajúceho.

Objednávku potvrdí Predávajúci ústne, telefonicky alebo písomne (e-mailom). Takto potvrdená objednávka sa považuje za záväznú. V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy telefonicky alebo cez e-shop Predávajúceho, je táto zmluva chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku 

 1. Cena za Tovar, zľavy a spôsob platby

Cena za Tovar je stanovená pomocou cien uvedených na e-shope.

Cena na e-shope a v katalógu sa môže líšiť. Cena v katalógu je orientačná. Cena platná pre Kupujúceho je cena uvedený na e-shope na webovej stránke www.medeus.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu, v prípade, že sa medzičasom zmenila jeho nákupná cena, o čom pred dodaním Tovaru informuje Kupujúceho. Kupujúci má právo v takomto prípade odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, Kupujúci uhradí kúpnu cenu jedným z týchto spôsobov:

 • platba kartou cez e-shop
 • Úhrada faktúry prevodom na účet Predávajúceho
 • Úhrada dobierky pri prebratí Tovaru od Zasielateľskej spoločnosti

V prípade meškania s platbou, ako aj v odôvodnených pochybnostiach o platobnej schopnosti Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy zo zákonných dôvodov tým nie je dotknuté.

V prípade meškania s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci Predávajúcemu povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Právo Predávajúceho uplatniť nárok na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté.

Zľava prislúchajúca Kupujúcemu sa zobrazí v časti košík, pre každý produkt samostatne, po prihlásení do účtu Kupujúceho na stránke www.medeus.sk.

 1. Dodanie tovaru a cena za prepravu

Dodacia lehota na tovar v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od Potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 pracovných dní alebo po dohode s Kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a približnom termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať v Potvrdení objednávky.

Tovar bude vyexpedovaný bez zbytočného zdržania po Potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. Zásielky odoslané kuriérskou službou sú obvykle doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru prevzatím tovaru a pripísaním plnej sumy ceny na účet Predávajúceho.

Kupujúci si prevzatí (kuriérom, od obchodného zástupcu firmy) tovaru dôkladne skontroluje, či na tovare nie sú fyzické škody, kvalitatívne chyby a kompletnosť objednávky. Po prevzatí tovaru preberá Kupujúci plnú zodpovednosť za škody na tovare.
Kupujúci nepreberie tovar, ak je obal zjavne poškodený a ihneď kontaktuje Predávajúceho o danej situácii. So zasielateľskou spoločnosťou spíše Kupujúci Zápis o škode na zásielke.

Cena za dopravu je stanovená vždy na e-shope systémom, podľa množstva a druhu objednaného tovaru. V prípade e-mailovej alebo telefonickej objednávky Predávajúci upovedomí Kupujúceho o ceny prepravy. Predávajúci poskytuje sezónne alebo zvýhodnené, časovo obmedzené, ponuky na cenu dopravy, o ktorých informuje Kupujúceho.

 1. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci odberateľovi tiež elektronicky e-mailom. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • ak sa pomôcky, materiály či prístroje prestanú vyrábať alebo dodávať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať odberateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • z dôvodu zmeny ceny oproti cene uvádzanej v e-shope alebo zmene akcie
 • z iných dôvodov výlučne po dohode s predávajúcim

Odstúpenie od zmluvy oznámi Kupujúci Predávajúcemu výlučne písomne na e-mailovú adresu: objednavky@medeus.sk. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť všetky potrebné náležitosti a to najmä: Číslo objednávky, názov a kód vráteného tovaru, dôvod vrátenia tovaru.

V prípade vrátenia produktu Kupujúci vracia tovar na vlastné náklady Predávajúcemu. Tovar nesmie byť pri vrátení poškodený alebo neúplný. Po splnení podmienok vráti predávajúci vráti do 30 dní Kúpnu sumu na účet Kupujúceho. 

Akékoľvek riešenie sporov bude primárne riešené mimosúdne. V prípade, že sa obe strany nezhodnú, tak bude spor riešený súdnou cestou na príslušnom súde.  

 1. Záruka, servis a reklamácie

Záručná doba pre právnické osoby/fyzické osoby – podnikateľov na 6 mesiacov. Predĺžená záručná doba je zhodná so záručnou dobou výrobcu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby počas celej záručnej doby. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, nesprávnym použitím, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo osobou, ktorá nie je autorizovaná k použitiu. Záruka zaniká aj v prípade servisného zásahu osobou, ktorá nie je autorizovaná na opravy tohto druhu tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

Predávajúci si vyhradzuje právo na všetky služby spojené s inštaláciou, údržbou a opravou dodaných prístrojov.

 1. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia Obchodným zákonníkom SR.

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 20.01.2021.

Neplatnosť akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach neovplyvňuje platnosť ostatných uvedených podmienok.

Kupujúci môže v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Predávajúceho e-mailom na objednavky@medeus.sk alebo telefonicky na 0940 99 10 10 v pracovné dni od 9:00 hod. do 16:00 hod.