Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, po registrácii získate 5% zľavu na všetky produkty.

Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MEDEUS distribution s. r. o.,
IČO: 53 171 225,
Plynárenská 3/B,
821 09 Bratislava – Ružinov
https://www.medeus.sk

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke: https://www.medeus.sk; prípadne e-mailom, telefonicky (ak je objednávka vykonaná takýmto spôsobom) alebo pri vašej osobnej návšteve v sídle spoločnosti sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. 

Od 01.01.2021, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 01.01.2021.

 1. Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

1.1. Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

1.2. Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Bohužiaľ technické fungovanie internetu vám neumožní prístup k obsahu našej stránky bez spracovania vašej IP adresy (kódu miesta odkiaľ ste sa na našu stránku dostali).

1.3.Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky https://www.medeus.sk ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj (používané pri nastaveniach retargeting reklamy cez Google Analytics a Google Adwords – Google Analytics je analytický nástroj od Googlu, ktorý pomáha vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci používajú. Môže pomocou súpravy súborov cookie zhromažďovať informácie a nahlasovať štatistiky používania webu bez identifikácie totožnosti jednotlivých návštevníkov Googlu. Google Analytics používa ako hlavný súbor cookie „_ga“.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách používania webu je možné pomocou údajov zhromaždených v službách Googlu službou Google Analytics tiež (spolu s niektorými súbormi cookie pre reklamy) zobrazovať relevantnejšie reklamy v službách Googlu (napríklad Vyhľadávaní Google) a na internete a merať interakcie so zobrazovanými reklamami.  Pre vás majú tieto cookies tú výhodu, že v rámci reklamy na stránkach Google a pri vyhľadávaniach cez internetový prehliadač Google sa vám zobrazujú reklamy s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. 

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, no fungovanie našich stránok a podstránok môže byť týmto zásahom obmedzené. Proti štatistikám a profilovaniu cez cookies za účelom cielenej reklamy  (náš oprávnený záujem) máte právo namietať, námietku je potrebné zaslať na kontaktnú osobu: Ing. Miroslav Korduliak, e-mail: objednavky@medeus.sk. Viac o spracúvaní vašich osobných údajov a vašich právach sa dozviete v týchto zásadách a v informácii o Cookies, v tzv. Cookies politike na našej stránke https://www.medeus.sk.

1.4. Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne najmä pre vytvorenie objednávky alebo odber noviniek (newsletter), kontaktný formulár.

Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje:  meno, priezvisko, údaje firmy nutné pre fakturáciu, adresa doručenia, e-mailová adresa a tel. číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

2.1. Na čo tieto informácie o vás používame (účely)? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť:
MEDEUS distribution s.r.o.
Plynárenská 3/B
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 53171225
DIČ: 2121306627
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 149545/B.  

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke na jej jednotlivých podstránkach, telefonicky alebo e-mailom ako aj pri osobnej návšteve sídla našej spoločnosti.

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné zberné mechanizmy, ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

2.2. Osobné údaje zadávané pri vybavovaní objednávky: 

Meno a priezvisko, Fakturačné údaje firmy, na ktorú sa realizuje objednávka, telefón, e-mail, doručovacia adresa – za účelom kontaktovania záujemcu o produkty a služby prevádzkovateľa, starostlivosti o záujemcu o produktov a následné plnenia objednávky (na účely ochrany osobných údajov je potenciálny zákazník ako aj zákazník považovaný v ďalšom texte za dotknutú osobu v zmysle GDPR) – spracúvanie založené na právnom základe plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), kam zahŕňame aj zmluvné aj predzmluvné vzťahy. Uvedené osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia zmluvy, starostlivosti o klienta, komunikácie s klientom a poskytnutia služieb na čo možno najkvalitnejšej úrovni; ako aj po dobu možných nárokov zo zmluvy ( t. j. počas 3-ročnej premlčacej doby od poskytnutia posledného plnenia zo zmluvy) na právnom základe plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

- uvedené osobné údaje sú zároveň spracúvané aj za účelom informovania zákazníkov o aktuálne poskytovaných službách, za účelom ich informovania o novinkách z odbornej obce, školeniach, ako aj za účelom poskytnutia informácií o aktuálnych zľavách; spracúvané prevádzkovateľom na právnom základe jeho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý vyplýva už z minulosti uzatvorenej zmluvy s dotknutým zákazníkom, a to po dobu 3 rokov odo dňa odoslania žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky prostredníctvom internetového obchodu;

Meno, priezvisko, e-mail, fakturačné údaje firmy – spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); doba uchovávania údajov v zmysle zákonných predpisov je 10 rokov po poskytnutí posledného zdaniteľného plnenia zo zmluvy. 

Meno, priezvisko, e-mail, fakturačné údaje – spracúvané za účelom oprávneného záujmu prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newslettrov) podľa čl.6 odst.1 písm f) GDPR.

2.2. Osobné údaje zadávané v žiadosti o zasielanie newslettera (priamo v pätičke webovej stránky resp. na blogu):

e-mail - na účel zasielania vyžiadaných noviniek na právnom základe slobodného, dobrovoľného a informovaného súhlasu dotknutej osoby = záujemcu o novinky v oblasti sťahovacích a súvisiacich služieb. (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). E-maily sú zasielame zákazníkom – odbornej obci v oblasti zubného lekárstva. Pomocou newsletteru zasielame hlavne ale nie výlučne:

 • Aktuálne výhodné ponuky e-shopu
 • Ponuky odborných školení
 • Informácie o produktoch
 • Informácie o nových produktoch v ponuke
 • Odborné články v odbore zubného lekárstva

Údaje poskytnuté cez e-shop https://www.medeus.sk/ spracúvame a to po dobu 3 rokov odo dňa udelenia vášho súhlasu pokiaľ ho nedovoláte skôr e-mailom na kontaktnú osobu: Ing. Miroslav Korduliak; e-mail: korduliak@medeus.sk. Váš e-mail neposkytujeme tretím stranám a ani ho nepoužívame na reklamu na produkty tretích strán.

2.3. FB stránka MEDEUS distribution s.r.o. - spoloční prevádzkovatelia so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland:

            Odporúčania:

            Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty na FB Fan page uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v správe v aplikácii Messenger, v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame alebo kliknutím na tlačidlo ohodnotiť na našej FB Fan page. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším vyššie definovaným súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme príp. ak náš záujem na zverejnení všeobecných informácií z odporúčania naďalej trvá, fotografiu a odporúčanie zanonymizujeme a uvedené prestane spĺňať pojmové znaky osobného údaja v zmysle GDPR. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia Privacy Policy spoločnosti Facebook  pod linkom: https://www.facebook.com/policy.php a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Komentáre na FB Fan Page:

Ak komentujete na našej FB Fan Page, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia Privacy Policy spoločnosti Facebook  pod linkom: https://www.facebook.com/policy.php a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

2.7. Osobné údaje zamestnancov / záujemcov o zamestnanie

Ak máte záujem pracovať pre nás, resp. už u nás pracujete vaše údaje sú u nás v bezpečí.

Osobné údaje účastníkov pracovnoprávnych vzťahov – meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, národnosť a číslo OP, prípadne kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo) – spracúvame na právnom základe plnenia pracovnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe plnenia našich zákonných povinností (mzdová agenda, prihlásenie zamestnancov na zdravotné, sociálne poistenie, plnenie odvodových povinností) a to po dobu, ktoré nám v jednotlivých prípadoch predpisujú príslušné právne predpisy (účtovné, mzdové, sociálne poistenie, pracovnoprávne a daňovoprávne - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

 1. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu plnenia zmluvy o poskytnutí služieb; vo vzťahu k údajom na účely marketingu po dobu 3 od ich poskytnutia prevádzkovateľovi alebo pokým ste sa neodhlásili / nenamietali ich spracúvanie / oprávnený záujem prevádzkovateľa / profilovanie prostredníctvom reklamy - podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy apod.) neustanovujú na zákonné účely spracúvania osobných údajov dlhšiu dobu ich spracovávania (napr. doba 10 rokov).

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

 1. Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, aktuálne anitvírove programy od spoločnosti Windows - konkrétne Windows Defender a viacúrovňový firewall.

Zároveň osoby - sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://,  a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. 

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej kancelárii v zabezpečenej budove a prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov. 

 1. Vaše práva 

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: obchodná spoločnosť:

MEDEUS distribution s.r.o.
Plynárenská 3/B
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 53171225
DIČ: 2121306627 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 149545/B 

Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Korduliak
korduliak@medeus.sk

5.1. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

5.2. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

5.3. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. napr.  po ukončení poskytovania sťahovacej služby, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: korduliak@medeus.sk.

5.4. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. 

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 

5.5. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

5.6. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi - napr. inému poskytovateľovi sťahovacích služieb, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky realizovateľný je z našej strany je len prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

5.7. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle GDPR predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom vás upovedomíme.

5.8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by došlo k prenosu do tretích krajín využitím sprostredkovateľa so serverami mimo EÚ, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené (certifikácia cez EU-US Privacy Shield).

 Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov). 

 1. Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – akým spôsobom posúvame Vaše údaje?

V našom tíme máme našich zamestnancov, ktorí sú výslovne poučení o povinnostiach zaobchádzať s údajmi zákazníkov so zvýšenou starostlivosťou a v zmysle GDPR ako aj subdodávateľov na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom, ktorých taktiež poučujeme o ich povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u spolupracovníkov či členov nášho tímu boli v bezpečí.

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy a šifrované správy - osobné údaje sú nahrávané až po prihlásení sa do systémov a zadaní užívateľského mena a hesla.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 01.01.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html – a pravidlá nastavenia služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk (vrátane remarketingu)

Websupport (poskytovateľ virtuálneho priestoru) – https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov

Google kalendár - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

ikros - https://www.kros.sk/osobne-udaje

MailChimp – https://mailchimp.com/legal/privacy/

Shoptet – https://www.shoptet.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 1. Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na. Ďakujeme. 

 1. Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 01.01.2021

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:
MEDEUS distribution s.r.o.
Plynárenská 3/B
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 53171225
DIČ: 2121306627
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 149545/B

Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Korduliak
korduliak@medeus.sk